Normativa

  • No es pot utilitzar l’aula fora de les hores de classe.
  •         Si les activitats no arriben a un mínim de 8 usuàris/es, es suspendran.
  • La inscripció al curs de ceràmica permet fer la cuita de sis peces realitzades a l’aula com a màxim al mes. Si l’alumne vol fer cuites addicionals, ho ha de sol•licitar a través d’instància i fer el pagament corresponent.
  • La cuita de les peces es farà en el moment que hi hagi disponibilitat de forn.
  • Al curs de ceràmica, el fang se l’ha de portar l’alumne, l’Escola cobreix les fornades, els esmalts i pigments.
  • A l’aula de restauració de mobles, els alumnes no poden portar més de dues obres per restaurar.
  • Per cursar la baixa de l’activitat, cal omplir i signar la sol•licitud corresponent i fer un registre d’entrada a l’Ajuntament fins al dia 28 del mes anterior a l’inici del trimestre i tindrà efectes a partir del trimestre següent al registre d’entrada.
  • Baixes fora de termini: únicament s’acceptaran baixes fora de termini en aquells casos que siguin degudament justificats per raons mèdiques. Per tramitar la baixa caldrà presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntant el corresponent informe mèdic on s’especifiqui que l’alumne/a no pot continuar realitzant l’activitat en la qual està matriculat/da. En aquest supòsit, la baixa serà efectiva a partir de l’endemà de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament i s’exonerarà del deute dels mesos naturals sencers següents a partir d’aquesta data.
  • D’acord a la legislació vigent, està prohibit fumar en totes les dependències municipals. Igualment no és permès el consum de begudes alcohòliques.
  • Els deu últims minuts de la sessió estan reservats per recollir el material i netejar l’aula. És responsabilitat de tots mantenir aquest espai i l’equipament en condicions òptimes de treball. Tenir cura i respecte dels recursos col•lectius facilita les condicions idònies pel desenvolupament de les activitats diàries de l’escola.